Your products
No items in your shopping cart.
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2021 r

Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Następujące definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

Podziękowanie

Są to Warunki korzystania z Serwisu oraz umowa pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Poprzez dostęp lub korzystanie z Serwisu Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Twój dostęp i korzystanie z Usługi jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o prawach użytkownika do prywatności i o tym, jak prawo chroni użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Promocje

Wszelkie Promocje udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli Użytkownik bierze udział w jakiejkolwiek Promocji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zasadami oraz z naszą Polityką Prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem zawartości dostarczonej przez Użytkownika lub innych użytkowników), cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców.

Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Twoja opinia dla nas

Użytkownik przekazuje Spółce wszelkie prawa, tytuły i udziały w Informacji zwrotnej przekazanej przez Użytkownika. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna, Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie Spółce niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego prawa i licencji na używanie, reprodukcję, ujawnianie, udzielanie sublicencji, dystrybucję, modyfikację i wykorzystanie takich Informacji Zwrotnych bez ograniczeń.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie na stronach internetowych lub w usługach. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług innych firm.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Państwa dostęp w trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszą Państwo niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i jej dostawców na mocy jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie zakupił niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie ograniczając się do szkód za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwy w działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W takich stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie "AS IS" i "AS AVAILABLE".

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W JAKIM JEST DOSTĘPNY" oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich Podmiotów Powiązanych i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań, ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, niezawodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących praw ustawowych konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez użytkownika z Usługi podlegają prawu krajowemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw podjąć próbę nieformalnego rozwiązania sporu poprzez kontakt ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Stany Zjednoczone Zgodność z prawem

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm" oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście rządowej Stanów Zjednoczonych zawierającej zakazane lub ograniczone strony.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie takie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym stopniu możliwym w świetle obowiązującego prawa, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Odstąpienie

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub brak żądania wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na możliwość skorzystania przez stronę z takiego prawa lub żądania wykonania takiego zobowiązania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie pisemne Tłumaczenie ustne

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski będzie miał pierwszeństwo w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: : support@lascal.net

Your products
No items in your shopping cart.
Zapisz się do naszego newslettera
Zapisz się do naszego biuletynu, aby być zainspirowanym, uzyskiwać wskazówki i triki oraz być pierwszym, który dowiaduje się o nowych produktach.
Obsługa klienta
Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów. Z przyjemnością ci pomożemy.
Skontaktuj sie z Obsługą Klienta
Obserwuj nas w mediach społecznościowych