Your products
No items in your shopping cart.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Lascal GmbH. klade vysoký důraz na ochranu soukromí svých zákazníků a uživatelů webových stránek a taktéž přijímá vhodná opatření k její ochraně.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom,  jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou rozuměny jakékoliv údaje, na základě kterých lze identifikovat daný subjekt údajů. Jsou to především jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiný kontaktní údaj. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to oficiálním distributorům Lascal ve vaší zemi.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje nám poskytujete buď prostřednictvím online aplikace nebo telefonicky. Když používáte naše služby, sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat.

Tyto informace také můžeme použít, abychom vás mohli kontaktovat v nepravděpodobné situaci, kdy musíme vydat bezpečnostní oznámení. Můžeme také uchovávat informace obsažené v jakékoli korespondenci, kterou nám zašlete poštou nebo e-mailem.
Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely?

Ano, vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem nebo problémem, musíme k jeho zodpovězení a vyřešení zpracovávat vaše údaje.

Jakékoli informace, které jste nám poskytli, mohou být použity pro marketingové účely u nás nebo u našich oficiálních distributorů, včetně zasílání katalogů, speciálních nabídek, informačních bulletinů a dalších informací, týkajících se produktů a služeb společnosti Lascal GmbH.

Informace o souborech cookie

Naše webové stránky mohou používat soubory cookies. Soubor cookie je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky a pomáhá s optimalizací webu. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité a umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Vy můžete kdykoli zablokovat cookies změnou ve vašem prohlížeči, avšak naše webová stránka pak nemusí fungovat správně.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje sdělíme v případě potřeby pouze distributoru ve vaší zemi .

Jiným třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem, s výjimkou třetích stran, kdy nám to ukládají zákony v souvislosti s jejich dodržováním.

Jak dlouho o vás uchováváme tyto informace?

Uchováváme informace v souladu s našimi pravidly uchovávání údajů. Tyto lhůty uchovávání jsou v souladu s délkou času, který potřebujeme pro splnění všech našich povinností. Ať tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme údaje zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Tyto důvody se mohou v různých případech lišit. Ve všech případech budeme pravidelně přehodnocovat potřebu vašich osobních údajů a informace, které již nebudou potřebné, budou odstraněny.

Zabezpečení osobních údajů

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje způsobem, který je v souladu s požadavky GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů. Přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření jak technického, tak organizačního rázu k ochraně vašich osobních dat. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a pravidelně je aktualizujeme.  

Práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme.  

Právo na přístup

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vám uděluje právo na přístup ke konkrétním osobním údajům, které o vás uchováváme. Můžete nás požádat o zaslání přehledu vašich osobních údajů a máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • za jakým účelem jsou zpracovávány,
 • jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů,
 • zdroje, ze kterých jsme tyto informace získali, pokud jsme je nezískali od vás,
 • kdo jsou příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů,
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy nebo kritéria pro určení této doby.

Odpovíme okamžitě a určitě do jednoho kalendářního měsíce od okamžiku obdržení žádosti a všech potřebných informací od vás.

Právo na opravu

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující opravněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.


Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.

V tomto případě, však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování a po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.


Právo na přenositelnost

Podstatou uplatnění práva na přenositelnost je možnost získat za určitých podmínek osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám sami poskytli. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku z jakéhokoli důvodu na základě vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, pokud se to netýká zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci. Nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.

Právo podat stížnost

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se prosím obraťte na generálního ředitele společnosti Lascal GmbH, Birkenring 25, 23795 Bad Segeberg, Germany nebo emailem: support@lascal.net. Pokud nebude vaše stížnost vyřešena k vaší spokojenosti a chcete podat oficiální stížnost na Úřad komisaře pro informace (ICO), můžete je kontaktovat na čísle 01625 545745 nebo 0303 123 1113.

Máte také právo na soudní opravný prostředek proti právně závaznému rozhodnutí ICO, pokud se domníváte, že vaše práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů. Máte právo jmenovat třetí osobu, aby podala stížnost ve vašem zastoupení a uplatnila si právo požadovat náhradu.

Změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolovány. Rádi bychom vás ujistili, že splňujeme nejvyšší standardy k ochraně vašeho soukromí. Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat, upravovat nebo tyto zásady měnit. Doporučujeme vám si čas od času zkontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste si ověřili, zda jsme provedli nějaké změny. Nejnovější verzi těchto zásad naleznete na adrese www.lascal.net

Your products
No items in your shopping cart.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje, dejte se inspirovat, získejte tipy a triky a buďte první, kdo se dozví o nových produktech.
Zákaznický servis
Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte nějaké otázky ohledně našich produktů. Rádi vám pomůžeme.
Kontakt na zákaznický servis
Sledujte nás na sociálních sítích