Your products
No items in your shopping cart.
Poslední aktualizace: Květen 28, 2021

Podmínky a pravidla

Před použitím naší služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto smluvních podmínek:

Poděkování

Toto jsou podmínky, kterými se řídí používání této služby, a smlouva, která platí mezi vámi a společností. Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti všech uživatelů týkající se používání Služby.

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto smluvních podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je rovněž podmíněno Vaším souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů Společnosti a jejich dodržováním. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů při používání Aplikace nebo Webových stránek a informují Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak Vás chrání zákon. Než začnete používat Naše služby, přečtěte si prosím pečlivě Naše zásady ochrany osobních údajů.

Propagační akce

Jakékoli propagační akce zpřístupněné prostřednictvím Služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto Podmínek

Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, prostudujte si příslušná pravidla a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla propagační akce v rozporu s těmito podmínkami, platí pravidla propagační akce.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou obsahu poskytnutého vámi nebo jinými uživateli), funkce a vlastnosti jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti a jejích poskytovatelů licence.

Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony v zemi i v zahraničí.

Naše ochranné známky a obchodní vzhled nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Vaše zpětná vazba pro nás

Převádíte veškerá práva, vlastnické právo a podíl na jakékoli zpětné vazbě, kterou Společnosti poskytnete. Pokud je z jakéhokoli důvodu takové postoupení neúčinné, souhlasíte s tím, že Společnosti udělíte nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo a licenci na používání, reprodukci, zveřejňování, poskytování sublicencí, distribuci, úpravu a využívání takové Zpětné vazby bez omezení.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani nekontroluje.

Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš přístup můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte tyto podmínky.

Po ukončení smlouvy vaše právo na používání služby okamžitě zaniká.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, je veškerá odpovědnost společnosti a jakéhokoli jejího dodavatele podle jakéhokoli ustanovení těchto podmínek a váš výhradní opravný prostředek pro všechny výše uvedené případy omezen na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím služby, nebo na 100 USD, pokud jste si prostřednictvím služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu zisku, ztrátu dat nebo jiných informací, za přerušení provozu, za újmu na zdraví, ztráty soukromí, které vznikly v důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou nebo jinak v souvislosti s jakýmkoliv ustanovením těchto Podmínek), a to i v případě, že Společnost nebo jakýkoliv dodavatel byli na možnost takových škod upozorněni, a i v případě, že nápravné opatření nesplní svůj základní účel.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé ze stran omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Zřeknutí se odpovědnosti "JAK JE" a "JAK JE K DISPOZICI"

Služba je vám poskytována "TAK, JAK JE" a "TAK, JAK JE DOSTUPNÁ" a se všemi vadami a nedostatky bez jakékoliv záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Společnost svým jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, týkajících se Služby, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv a záruk, které mohou vyplývat z obchodního styku, průběhu plnění, zvyklostí nebo obchodních zvyklostí. Bez omezení výše uvedeného společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení, že služba bude splňovat vaše požadavky, dosahovat zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení, bude splňovat jakékoli výkonnostní nebo spolehlivostní standardy nebo bude bezchybná nebo že jakékoli chyby nebo nedostatky mohou být nebo budou opraveny.

Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost ani žádný z jejích poskytovatelů neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou: (i) pokud jde o fungování nebo dostupnost služby nebo informací, obsahu a materiálů či produktů v ní obsažených; (ii) že služba bude nepřetržitá nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaného prostřednictvím služby; nebo (iv) že služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané ze společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže se na vás některé nebo všechny výše uvedené výjimky a omezení nemusí vztahovat. V takovém případě se však vyloučení a omezení uvedená v tomto oddíle uplatní v nejvyšším možném rozsahu vymahatelném podle platných právních předpisů.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše používání Služby se řídí zákony země, s výjimkou kolizních norem. Vaše používání Aplikace může podléhat také dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.

Pro uživatele z Evropské unie (EU)

Jste-li spotřebitelem Evropské unie, budou se na vás vztahovat všechna závazná ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Dodržování právních předpisů ve Spojených státech

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou vláda Spojených států amerických uvalila embargo nebo která byla vládou Spojených států amerických označena za zemi podporující terorismus, a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády Spojených států amerických.

Oddělitelnost a vzdání se práva

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude takové ustanovení změněno a vyloženo tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů, a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Zřeknutí se práva

S výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách platí, že neuplatnění práva nebo nevyžadování plnění povinnosti podle těchto Podmínek nemá vliv na možnost strany uplatnit takové právo nebo vyžadovat takové plnění kdykoli později, ani že vzdání se práva na porušení nepředstavuje vzdání se práva na jakékoli následné porušení.

Překlad Tlumočení

Tyto podmínky mohou být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodneme podle našeho uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, ať už zcela nebo zčásti, přestaňte prosím webové stránky a službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, můžete nás kontaktovat e-mailem: support@lascal.net

Your products
No items in your shopping cart.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje, dejte se inspirovat, získejte tipy a triky a buďte první, kdo se dozví o nových produktech.
Zákaznický servis
Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte nějaké otázky ohledně našich produktů. Rádi vám pomůžeme.
Kontakt na zákaznický servis
Sledujte nás na sociálních sítích